Chào mừng quý vị đến với website của Huỳnh Quang Minh Tuấn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Xin chào

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI NHÀ CỦA HUỲNH QUANG MINH TUẤN- Email : tienganh.hongngu3@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 0916829468.

unit 12 The Asian Games LF

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Quang Minh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:47' 06-03-2013
Dung lượng: 530.2 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
street /str/
stream
/str/
screen
/skr/
square
/skw/
screen /skr/
street /str/
square
/skw/
stream
/str/
Wednesday, March 6th , 2013
UNIT 12:
THE ASIAN GAMES
LANGUAGE FOCUS
I . PRONUNCIATION
/str/
street

strong

strange

strength
scream

screen

screw

scratch
square

squeeze

squeak

squeal
/skr/
/skw/
Reading aloud
1.There was a strong man on the street at night.
2. The strong man looked very strange.
3. He was holding an ice-cream in one hand, and a rubber doll in the other hand.
4. The man was eating the ice-cream, squeezing the doll and it was squeaking.
5. The man was screaming while walking to the square.
relative pronouns
who
whom
that
which
whose
II. GRAMMAR
1. Revision of Relative clause
2. Omission of Relative pronouns
Ex:
1. This is the gold ring. I bought it last year.
=> This is the gold ring which/ that I bought last year.
O
I bought last year.
2. I didn’t like the man. I met him yesterday.
=> I didn’t like the man whom/ who/ that I met yesterday.
O
I met yesterday.
@ Relative pronouns can be omitted when they are objects in defining relative clauses.
The diamond ring which is
bought by Mary is expensive
can’t be omitted
1.The diamond ring is expensive.
It was bought by Mary.
Can these relative pronouns be omitted?
2. My Tam is a famous singer. I admire her most.
=> My Tam, whom/ who I admire most, is a famous singer.
can’t be omitted
3. The song is very rousing. I listen to it everyday.
=>The song to which I listen every day is very rousing.
Notes:
Relative pronouns - who, which, that - can’t be omitted when they are subjects or when they come after a comma or a preposition.
can’t be omitted
Slide 9
Relative pronouns "who, whom, which, that" can be omitted when they are objects in the sentences.
But we can`t omit
* "who ,which, that" as a subject.
* "whom , which" after a comas and a preposition.

Exercise 1: Look at the following sentences. Say Yes if we can omit the relative pronoun. Say No if we can`t.
1. The girl who we are going to see is from Britain.
2. He works for a company that makes cars.
3. What was the name of the man who you met yesterday?
4. The table that was broken has now been repaired.
5. Do you know the girl who he is talking to?
6. This is the novel that I`ve been expecting.
N
N
Y
Y
Y
Y
1. Have you found the bike? You lost it.

2. Most of the classmates couldn’t come. He invited them to the birthday party.

3. She bought the hat. It is red.

4. This is the book. I bought it in HCM city.

5. I enjoy my job because I like the people. I work with them.

6. The bed was very modern. I slept in it.

7. Lan is a good student. You met her last night.

Exercise 2: Combine these sentences, using relative clauses. Then omit the relative pronoun if we can.
Choose the best answer A, B, C or D.
1. I know the man ____ Miss White is talking to.
A. him B. Ø C. whose D. which
2. I’m not the man ____ you are looking for.
A. that B. Ø C. whom D. all are correct.
3.That is Mr. Pike, a referee, ____ I told you about.
A. that B. which C. whom D. whose
4.I like the book ____ you lent me last week.
A. who B. which C. Ø D. B&C
5. It was a service for ____ I was grateful.
A. which B. that C. Ø D. whom

HOMEWORK
Do all exercises given in part E (Language focus) of unit 12 and preview part A (Reading) of Unit 13
Thanks for your attending
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓